Sant Bal Yogeshwar Bhartiya,
Vidya Mandir, Dadwara J&K.